Ordenança d’administració electrònica

L’Ajuntament de Barcelona ha fet una nova Ordenança reguladora de l’Administració electrònica. De vegades parlen dels problemes habituals:

Article 6 Principis organitzatius de l’Administració electrònica

e. Principi d’interoperabilitat L’Administració municipal garantirà l’adopció dels estàndards d’interoperabilitat i vetllarà, tot respectant criteris de seguretat, adequació tcnica i economia de mitjans, perqu els sistemes d’informació utilitzats per l’Administració municipal siguin compatibles i es reconeguin amb els dels ciutadans i d’altres administracions. L’Administració municipal promourà l’ús del programari de codi obert en l’Administració electrònica.

Article 7. Principis generals de la difusió de la informació administrativa electrònica

a. Principi d’accessibilitat i usabilitat. L’Administració municipal garantirà l’ús de sistemes senzills que permetin obtenir informació d’inters ciutadà, de manera ràpida i segura i comprensible. L’Administració municipal potenciarà l’ús de criteris unificats en la recerca i visualització de la informació que permetin més bé la difusió informativa, tot seguint els criteris i els estàndards internacionals i europeus d’accessibilitat i tractament documental. L’Administració municipal posarà a disposició dels ciutadans amb discapacitats o amb especials dificultats els mitjans necessaris per tal que puguin accedir a la informació administrativa a través de mitjans electrònics, tot seguint els criteris i estàndards generalment reconeguts.

Article 8. Principis generals del procediment administratiu electrònic

a. Principi de no discriminació per raó de l’ús de mitjans electrònics L’ús dels mitjans electrònics no podrà comportar cap discriminació o perjudici per als ciutadans en les seves relacions amb l’Administració municipal. En aquest sentit, els sistemes de comunicació telemàtica amb l’Administració només es podran configurar com a obligatoris i exclusius en aquells casos en qu una norma amb rang legal així ho estableixi, en les relacions interadministratives, en les relacions juridico-tributàries i en les relacions de subjecció especial, de conformitat amb les normes jurídiques d’ aplicació.

Article 16. Qualitat i seguretat al web municipal

3. El web municipal complirà els estàndards d’accessibilitat i qualitat recomanats per a les administracions públiques, i en particular es garantirà que els serveis, informacions, tràmits i procediments objecte d’aquesta Ordenança siguin accessibles des dels principals navegadors i sistemes operatius de codi obert. DISPOSICIONS TRANSITRIES Segona. Procediments en curs Aquesta Ordenança no s’aplicarà als procediments iniciats amb anterioritat a la seva entrada en vigor.

La Disposició Transitòria afecta, suposo, als tràmits que es poden fer ara i que ja no pensen canviar. Sembla que serveixi de comodí. Ara només cal que compleixin… Ja ho vigilarem.

1 comentari a l'entrada “Ordenança d’administració electrònica”

  1. Marta ha dit:

    Estava buscant informació sobre ordenances d’Administració electrònica, així he arribat aquí.
    Faig aques comentari per aclarir que la Disposició Transitòria Segona no és un comodí, només diu que l’ordenança no s’aplicarà als tràmits que s’hagin començat abans d’entrar en vigor l’ordenança. Per als procediments que s’iniciïn després de que hagi entrat en vigor l’ordenança, qualsevols que siguin, se’ls aplicarà aquesta ordenança.

    No sé si m’he explicat bé. I si algú sap algun altre Ajuntament que tingui una ordenança d’Administració electrònica li agraïré que m’ho faci saber.